Baselland Transport AG (BLT)

   B 1316–1322 (ex BVB; 2001–2012)

Nr. * + Verbleib Bemerkungen
B 1316  17.08.2001 2012 an GSP (Nr. 1316, ab 2013 Nr. 1444) ex BVB (B 1416)

Zeitweise Ganzwerbung
B 1317 13.07.2001  2012 an GSP (Nr. 1317, ab 2013 Nr. 1445) ex BVB (B 1417)
B 1318 30.08.2001  2012 an GSP (Nr. 1318, ab 2013 Nr. 1446) ex BVB (B 1418)

Zeitweise Ganzwerbung
B 1319 03.08.2001  2012 an GSP (Nr. 1319, ab 2013 Nr. 1447) ex BVB (B 1419)
B 1320 14.09.2001  2012 an GSP (Nr. 1320, ab 2013 Nr. 1448) ex BVB (B 1420)

Bis 18.03.2004 remisiert.

Zeitweise Ganzwerbung
B 1321 02.10.2001  2012 an GSP (Nr. 1321, ab 2013 Nr. 1449) ex BVB (B 1421)
B 1322 21.09.2001  2012 04.2013: an Stuttgarter Schweine-Musuem ex BVB (B 1422)

Seit Inbetriebnahme bei der BLT Ganzwerbewagen Basellandschaftliche Kantonalbank mit Schweinekopf am Heck (ab 01.2009 ohne Werbeaufschriften).

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 21. September 2016