Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW 6R 5+6 (1930–1957)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
5 4205 T
(ab 1933 BS 1805)
1930 1957 Ciba (Nr. 1)

um 1967: vermutl. ++
1934: Umbau zum Zweiachser
6 4206 T
(ab 1933 BS 1806)
1930 1957 Ciba (Nr. 2)

um 1965: vermutl. ++

1933: Umbau zum Zweiachser

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 09. Dezember 2012