Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Saurer 4 ZP 13–22 (1950–1970)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
13 BS 1913 1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  
14 BS 1914  1950  1970 an R+J

1972: an Privat (Raron/VS)

1995: ++ 
 
15 BS 1915  1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  
16 BS 1916  1950  1970 an R+J

1971: an Autobusbetrieb Allaman–Aubonne–Gimel
 
17 BS 1917  1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  
18 BS 1918  1950  1968 ++ Ausgemustert nach Unfall.
19 BS 1919  1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  
20 BS 1920  1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  
21 BS 1921  1950  1970 an R+J

1972: an TC (Nr. 34)
 

22

BS 1922  1950  1970 an R+J (weiterer Verbleib unbekannt)  

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016