Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW B51U 41–47 (1960–1985)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
41 BS 1941 1960 1985 an KWM (Nr. 41)

1995: Export Niederlande

1999: an Hotel, Schiermonnikoog (NL) (2011 weiterverkauft)
 
42 BS 1942 1961 1985 an KWM (Nr. 42)

1989: an TCB (Nr. 42)

1994: an Privat (Basel) (Nr. 42)

1999: ++
 
43 BS 1943 1961 1985 an KWM (Nr. 43)

1989: an TCB (Nr. 43)

1994: an Berufsfeuerwehr Basel

1995: ++ (nach Feuerwehrübung)
 
44 BS 1944 1961 1985 an KVD (Nr. 44)

1989: ++
 
45 BS 1945 1961 1985 an KWM (Nr. 45)

weiterer Verbleib unbekannt, möglicherweise Export
 
46 BS 1946 1961 1983 Kulturbus, später ++  
47 BS 1947 1961 1983 an Radio Basilisk AG (ohne Nr.)

1993: an Privat (diverse)
 

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016