Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW Typ 51 10+11 (später 50+51/350+351) (1941–1975)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
10
 
BS 1840 1941 1971 ++ ab 1947/48 Nr. 50, ab 1956 Nr. 350
11 BS 1841 1941 1975 ++ ab 1947/48 Nr. 51, ab 1956 Nr. 351

ab 1969: Remisiert.

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 09. Dezember 2012