Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   FBW (Tr)51 57–64, 365–368 (später 357–368) (1956–1995)

Nr. Kennz. Anm Abm Verbleib Bemerkungen
57 1956 1995 Export Ruse (BG) (Nr. 54597)

2010: vermutl. + 
ab 1956 Nr. 357

 
58 1956 2001 2007 an Ass. RétroBus Léman (Nr. 358) ab 1956 Nr. 358

ab 1995: Museumsfahrzeug.
59 1956 1995 Export Ruse (BG) (Nr. 54575)

2008: + (nach Brand), anschliessend vermutl. ++ 
ab 1956 Nr. 359
 
60 1956 1995 Export Ruse (BG) (Nr. 54586)

2010: vermutl. +
ab 1956 Nr. 360
61 1956 1987 ++ ab 1956 Nr. 361
62 1956 1987 ++ ab 1956 Nr. 362
63 1956 1995 Export Ruse (BG) (Nr. 54600)

2010: vermutl. +
ab 1956 Nr. 363
64 1956 1987 ++ ab 1956 Nr. 364
365 1956 1982 ++  
366 1957 1982 ++  
367 1957 1982 ++  
368 1957 1982 ++  

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016