Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   C4 1401–1415 (1947–2001)

Nr. * + Verbleib Bemerkungen
B 1401 22.11.1947 25.06.2001 an GSP (Nr. 1401) 1971–1972: Modernisierung
B 1402 02.12.1947 28.03.1994 an SVB (B 341)
11.1999: an BLT (B 341, keine Inbetriebnahme)
08.2001: an GSP (Nr. 1403)
1970–1971: Modernisierung
B 1403 12.01.1948 28.03.1994 an SVB (B 342)
11.1999: an BLT (B 342, keine Inbetriebnahme)
08.2001: an GSP (Nr. 1406)
1969–1970: Modernisierung
B 1404 06.02.1948 13.10.1994 an BLT (B 1404, später B 1304) 1972: Modernisierung
B 1405 07.02.1948 26.09.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1405) 1970–1971: Modernisierung
B 1406 01.03.1948 28.03.1994 an SVB (B 343)
11.1999: an BLT (B 343, keine Inbetriebnahme)
08.2001: an GSP (Nr. 1404)
1972: Modernisierung
B 1407 07.04.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1407)
 
1970: Modernisierung

Zeitweise Ganzwerbung
B 1408 08.04.1948 30.06.1994 an BLT (B 1408, später B 1305) 1971: Modernisierung

Zeitweise Ganzwerbung
B 1409 06.07.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1409) 1971: Modernisierung
B 1410 07.07.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1410) 1972: Modernisierung
B 1411 26.08.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1411) 1972–1973: Modernisierung
B 1412 26.08.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1412) 1971: Modernisierung
B 1413 06.10.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1413) 1972: Modernisierung
B 1414 02.10.1948 28.03.1994 an SVB (ETS)
06.1998: ++
1971: Modernisierung
B 1415 01.10.1948 25.06.2001 08.2001: an GSP (Nr. 1415) 1971: Modernisierung

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts

 

Aktualisiert am 04. September 2016