Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

   Be 4/6 6001–6017 FLEXITYBasel (2016–)

Nr. * + Verbleib Bemerkungen
Be 4/6 6001 2016     01.09.2016: Ankunft in Basel
04.11.2016: Erster Kurseinsatz (K312)
Be 4/6 6002  2017     20.07.2017: Ankunft in Basel
04.08.2017: Erster Kurseinsatz
Be 4/6 6003  2017     03.08.2017: Ankunft in Basel
Be 4/6 6004  2017     08.2017: Ankunft in Basel
Be 4/6 6005  2017     09.2017: Ankunft in Basel
 Be 4/6 6006  2017     09.2017: Ankunft in Basel
 Be 4/6 6007  2017     13.10.2017: Ankunft in Basel
 Be 4/6 6008 2017     10.2017: Test in Klimakammer Wien-Floridsdorf
 Be 4/6 6009  2017     26.10.2017: Ankunft in Basel
 Be 4/6 6010  2017     11.2017: Ankunft in Basel
 Be 4/6 6011        
 Be 4/6 6012        
 Be 4/6 6013        
 Be 4/6 6014        
 Be 4/6 6015        
 Be 4/6 6016        
 Be 4/6 6017        

 

Zurück zum Typenblatt     Fahrzeugporträts    

 

Aktualisiert am 25. Dezember 2017